කාර්ය මණ්ඩලය ඡායාරූප - හොබෙයි Meihua දෘඩාංග දැල් කොටු කම්පැනි ලිමිටඩ්

කාර්ය මණ්ඩලය ඡායාරූප

හොබෙයි meihua කාර්ය (1)

හොබෙයි meihua කාර්ය (2)

හොබෙයි meihua කාර්ය (3)

හොබෙයි meihua කාර්ය (4)

හොබෙයි meihua කාර්ය (6)

හොබෙයි meihua කාර්ය (5)


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!