පාරිභෝගික නඩු - හොබෙයි Meihua දෘඩාංග දැල් කොටු කම්පැනි ලිමිටඩ්

පාරිභෝගික නඩු

සිදුරු නැගීමක් රාමුව දැලක්

සිදුරු නැගීමක් රාමුව දැලක්

සිදුරු නැගීමක් රාමුව දැලක්

වැට මායිම

සිදුරු නැගීමක් රාමුව දැලක්

ඩුබායි නඩුව

සිදුරු නැගීමක් රාමුව දැලක්

ගුවන් තොටුපළ දැළි වැට


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!