സ്റ്റാഫ് ഫോട്ടോ - ഹെബെയ് Meihua ഹാർഡ്വെയർ മെഷ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

സ്റ്റാഫ് ഫോട്ടോ

ഹെബെയ് Meihua സ്റ്റാഫ് (1)

ഹെബെയ് Meihua സ്റ്റാഫ് (2)

ഹെബെയ് Meihua സ്റ്റാഫ് (3)

ഹെബെയ് Meihua സ്റ്റാഫ് (4)

ഹെബെയ് Meihua സ്റ്റാഫ് (6)

ഹെബെയ് Meihua സ്റ്റാഫ് (5)


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!